Etymology
Advertisement

zag (v.)

1793, from zig-zag (q.v.).

Others are reading

Advertisement
Advertisement
Definitions of zag

zag (n.)
an angular shape characterized by sharp turns in alternating directions;
Synonyms: zigzag / zig
From wordnet.princeton.edu