Etymology
Advertisement

wraparound (n.)

also wrap-around, 1877 as a type of garment, from verbal phrase, from wrap (v.) + around (adv.). As an adjective by 1937.

updated on April 09, 2014

Advertisement
Advertisement

Dictionary entries near wraparound

wrack

wraith

wrangle

wrangler

wrap

wraparound

wrapper

wrap-up

wrasse

wrath

wrathful