Etymology
Advertisement

strategize (v.)

1874, from strategy + -ize. Related: Strategized; strategizing.

Advertisement