Etymology
Advertisement

spondyle (n.)

"a vertebra," from French spondyle (14c.), from Latin spondylus, from Greek spondylos "vertebra" (see spondylo-).

updated on November 10, 2013

Advertisement