Etymology
Advertisement

somatization (n.)

1909 in biology (Rignano); 1920 in psychology; from somato- "body" + -ization.

Advertisement
Advertisement