Etymology
Advertisement

snappish (adj.)

"peevish," 1540s, from snap (v.) + -ish. Related: Snappishly; snappishness.

Advertisement
Advertisement

Dictionary entries near snappish

snaky

snap

snapdragon

snape

snapper

snappish

snappy

snapshot

snare

snarf

snark