Etymology
Advertisement

scrutinise (v.)

chiefly British English spelling of scrutinize (q.v.); for suffix, see -ize. Related: Scrutinised; scrutinising; scrutinisation.

updated on August 28, 2013

Advertisement
Advertisement