Etymology
Advertisement

psychoanalyze (v.)

also psycho-analyze, psychoanalyse, "subject to or treat by psychoanalysis," 1911; see psycho- + analyze. Related: Psychoanalyzed; psychoanalyzing. Earlier was psychologize (1830).

Others are reading

Advertisement
Advertisement
Definitions of psychoanalyze

psychoanalyze (v.)
subject to psychoanalytic treatment;
Synonyms: analyze / analyse / psychoanalyse
From wordnet.princeton.edu