Etymology
Advertisement

psycho (adj.)

1927, shortening of psychological; 1936 (Raymond Chandler) as shortening of psychopathic (adj.).

psycho (n.)

1925 as short for psychologist; (earlier short for psychology, 1921); as short for psychopath by 1942.

updated on January 19, 2021

Advertisement