persimmon (n.)

1610s, from Powhatan (Algonquian) pasimenan "fruit dried artificially," from pasimeneu "he dries fruit," containing proto-Algonquian */-min-/ "fruit, berry."