Advertisement

otalgia (n.)

1650s, from Greek otalgia "earache," from ous, aus (genitive otos) "ear" (see ear (n.1)) + algia "pain" (see -algia).