Advertisement

oligarchic (adj.)

1640s, from Greek oligarkhikos, from oligarkhos, related to oligarkhia (see oligarchy). Related: Oligarchical.

Others Are Reading