noun (n.)

late 14c., from Anglo-French noun "name, noun," from Old French nom, non (Modern French nom), from Latin nomen "name, noun" (see name (n.)). Old English used name to mean "noun." Related: Nounal.