Etymology
Advertisement

knobby (adj.)

1540s, from knob + -y (2). Alternative form knobbly attested from 1859. Related: Knobbiness.

Advertisement
Advertisement
Definitions of knobby

knobby (adj.)
having knobs;
Synonyms: knobbly
From wordnet.princeton.edu