Etymology
Advertisement

internationalize (v.)

1864, from international (adj.) + -ize. Related: Internationalized; internationalizing.

updated on December 13, 2015

Advertisement