Etymology
Advertisement

internationalise (v.)

chiefly British English spelling of internalize (q.v.). For spelling, see -ize. Related: Internationalisation.

Others are reading

Advertisement
Advertisement
Definitions of internationalise

internationalise (v.)
put under international control;
Synonyms: internationalize
internationalise (v.)
make international in character;
Synonyms: internationalize
From wordnet.princeton.edu