Advertisement

hypnotize (v.)

1843 (Braid); see hypnotic + -ize. Related: Hypnotized; hypnotizing.

Others are reading

Advertisement
Definitions of hypnotize from WordNet

hypnotize (v.)
induce hypnosis in;
From wordnet.princeton.edu