Etymology
Advertisement

gospelize (v.)

"to preach the gospel," 1640s, from gospel + -ize. Old English had godspellian (Middle English gospel (v.)) in the same sense.

Advertisement
Advertisement

Dictionary entries near gospelize

gosh

goshawk

Goshen

gosling

gospel

gospelize

gospeller

gossamer

gossip

gossipy

got