Advertisement

epiphenomenon (n.)

"secondary symptom," 1706, from epi- + phenomenon. Plural is epiphenomena. Related: Epiphenomenal.

Others are reading

Advertisement
Advertisement
Definitions of epiphenomenon

epiphenomenon (n.)
a secondary phenomenon that is a by-product of another phenomenon;
From wordnet.princeton.edu