Advertisement

epiphenomenon (n.)

"secondary symptom," 1706, from epi- + phenomenon. Plural is epiphenomena. Related: Epiphenomenal.

Others Are Reading