Advertisement

doyenne

1905, from fem. of French doyen (see doyen). As a type of pear, from 1731.

Advertisement