Etymology
Advertisement

bestill (v.)

"to make still," 1770, from be- + still (adj.).

Advertisement
Advertisement