Etymology
Advertisement

apotheosize (v.)

"exalt to godhood, deify," 1760; see apotheosis + -ize. Related: Apotheosized; apotheosizing. Earlier in same sense was apotheose (1670s).

updated on January 29, 2017

Advertisement