Etymology
Advertisement

apotheosize (v.)

"exalt to godhood, deify," 1760; see apotheosis + -ize. Related: Apotheosized; apotheosizing. Earlier in same sense was apotheose (1670s).

Others are reading

Advertisement
Advertisement
Definitions of apotheosize

apotheosize (v.)
deify or glorify;
Synonyms: apotheosise / apotheose
From wordnet.princeton.edu