Etymology
Advertisement

Abnaki

see Abenaki.

Advertisement
Advertisement
Definitions of Abnaki
1
Abnaki (n.)
a member of the Algonquian people of Maine and southern Quebec;
Synonyms: Abenaki
Abnaki (n.)
the Algonquian language spoken by the Abnaki and Penobscot;
2
Abnaki (adj.)
of or relating to the Abnakis or their language;
From wordnet.princeton.edu