Etymology
Advertisement

'twixt (prep.)

also twixt, c. 1300, short for betwixt.

Advertisement
Advertisement

Dictionary entries near 'twixt

'em

's

'tis

'twas

'twere

'twixt

*(s)keu-

*(s)mer-

*(s)pen-

*(s)teg-

a