shuffler (n.)

"shifty person," 1620s, agent noun from shuffle (v.).

Share