hypnotise (v.)

alternative spelling of hypnotize; for suffix, see -ize. Related: Hypnotised; hypnotising.

Share