biracial (adj.)

also bi-racial, 1904; see bi- "two" + racial. Related: Biracially.

Share