sub-Saharan (adj.)
1955, from sub- + Saharan (see Sahara).