spiteful (adj.)
mid-15c., from spite (n.) + -ful. Related: Spitefully; spitefulness.