slapshot (n.)
in ice hockey, 1942, from slap (v.) + shot (n.).