shabbify (v.)
1866, from shabby + -ify. Related: Shabified; shabifying.