psycho (adj.)
1927, shortening of psychological; 1936 (Raymond Chandler) as shortening of psychopathic (adj.).
psycho (n.)
1925, short for psychologist; as short for psychopath from 1942.