phantasmal (adj.)
1813, from phantasm + -al (1). Related: Phantasmally.