nitro (n.)
abbreviation of nitroglycerine, 1935, slang.