hypnotise (v.)
alternative spelling of hypnotize; for suffix, see -ize. Related: Hypnotised; hypnotising.