eyelash (n.)
1752, from eye (n.) + lash (n.). Related: Eyelashes.