eyelash (n.) Look up eyelash at Dictionary.com
1752, from eye (n.) + lash (n.). Related: Eyelashes.