chorine (n.)
"chorus girl," 1924, from chorus + fem. ending -ine.