Pashto (n.)
1784, from Persian pashto (Afghan pakhto). Related: Pashtun.