Athenian (n.)
Old English Atheniense (plural noun), from Latin Atheniensis, from Athenae (see Athens).